by
ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Түрээс
ICC Tower-т үйл ажиллагаа явуулж буй албан байгууллага, үйлчлүүлж буй хүмүүсийн ая тухтай байдлыг хангах нь манай цэвэрлэгээ үйлчилгээний багийн эн тэргүүний зорилго юм. ICC Tower-ийн аюулгүй байдал, хэвийн үйл ажиллагааг бүхэлд хянан зохицуулж байдаг автоматжуулалтын систем 24 цаг ажиллахын зэрэгцээ гэмтэл саатал гарсан тохиолдолд тухай бүрт шуурхай арга хэмжээ авдаг мэргэжлийн инженер техникийн баг ажиллаж байна.