by
ОНЦЛОХ
Чанар
5ICC барилгын зургийг гаргахдаа постмодернизмийн элементүүдийг ашиглан цаг үетэйгээ хөл нийлүүлсэн содон хийцийг бий болгожээ.